Pomôcka pre plánovanie

O technológii riadeného vŕtania

Pomôcku pre plánovanie obsahuje okrem niekoľkých pravidiel pre hrubý odhad hlavné parametre našich strojov, preto môže slúžiť projektantom ako pomôcka pri projektoch v ranej fáze plánovania.

.
1Je potrebné pri technológii riadeného vŕtania vytvoriť štartovaciu a cieľovú jamu, ako v prípade rakety so stlačený vzduchom?

Az irányított fúráshoz a fúrás során beadagolt fúrózagy összegyűjtéséhez van szükség indító és fogadó gödrökre. Amennyiben ennek nincs jelentősége, például a munkaterület adottságai miatt, úgy gödrökre sincs szükség.

Pre vŕtanie s raketou je v každom prípade potrebná štartovacia a cieľová jama, ktoré je potrebné vykopať do takej hĺbky v ktorej má byť podvŕtaný križovaný objekt. Vytvorenie pracovnej jamy zabezpečuje objednávateľ.

2Možno vŕtacie zariadenie spustiť od kraja cesty v hĺbke približne 1,5 metra priamym smerom, ak je pri ceste len miesto dvoch metrov?
Nie je to možné, pretože vŕtací nástavec spúšťame pod uhlom cca 15º, až potom ho môžeme v polkruhu s min. 25 m polomerom priviesť do vodorovnej polohy. Na to je potrebná aspoň vzdialenosť 10m a k miestnym požiadavkám na priestor je potrebné pripočítať aj 5m dĺžku vŕtacieho zariadenia.
3Je možné pri vŕtaní odbočiť v bočnom smere?
Samozrejme je to možné, pretože v každom momente vŕtania máme informácie o priestorovej pozícii vŕtacieho nástavca, preto môžeme nasmerovať vŕtací nástavec ku ktorémukoľvek bodu v priestore, samozrejme pri zohľadnení maximálnu ohýbateľnosť vrtných tyčí zložených z pružinovej ocele, a pri zohľadnení vlastností pôdy, či v nej možno dosiahnuť potrebnú zmenu smeru vŕtacieho nástavca. Mieru odbáčania bokom prosíme, aby ste konzultovali s našimi odborníkmi na vŕtanie.
4Ako strmo možno štartovať, resp. doraziť k cieľu vŕtací nástavcom?
Maximálna strmosť štartu závisí od parametrov stroja, na nich nie je možné meniť (je to väčšinou 30-40%, čo zodpovedá približne 15-20º, samozrejme v prípade vodorovnej plochy). Strmosť pri štarte možno zvýšiť, ak vŕtacie zariadenie umiestníme na svahu. Horná hranica strmosti príchodu k cieľu je 100% (45º), ktorá je limitovaná signalizačným zariadením umiestneným vo vŕtacom nástavci.
5Je možné obchádzať vedenia zhora a zdola, teda viesť trasu vrtu vlnitým smerom, alebo len strmým smerom naštartovať vrt, vyrovnať ho do vodorovného smeru a na konci sa znova zdvihnúť smerom nahor?
Pri zohľadnení ohýbateľnosti vrtných tyčí možno vŕtať aj po vlnovitej trase, dokonca možno odbočovať aj bočnými smermi. Na druhej strane v praxi pri dodržaní predpísaných bezpečnostných vzdialenosti je len málokedy možné vytvoriť takýto vrt.
6Aká je presnosť príchodu k cieľu pri vŕtaní?
Spravidla sa podarí doraziť k cieľu v kruhu s priemerom cca 40-50cm. Ak je z nejakého dôvodu potrebná väčšia presnosť, výhodnejšie je podľa možnosti štartovať z toho bodu.
7Na akú minimálnu vzájomnú vzdialenosť možno inštalovať potrubia v prípade, že ich je viac?
V takomto prípade musí byť dodržaná vzájomná vzdialenosť osí 1m, ale možné je umiestniť aj viac rúr v jednom vrte tesne vedľa seba.

Pomôcka pre plánovanie - pre riadené vrty

Východisková pozícia, aplikovateľné zariadenie, dôležité faktory vyplývajúce z technológie merania a všeobecnej geometrie vŕtacích zariadení, iné aspekty, ktoré sa musia zohľadniť

1Tervezési segédlet irányított fúráshoz

Pomôcka pre plánovanie - pre riadené vrty

I. Východisková pozícia

Stanovenie predpokladanej dĺžky.
Stanovenie priemeru zavádzaného potrubia, materiál potrubia.

Odhadovaná dĺžka: vzdialenosť dvoch najvzdialenejších bodov trasy križovanej riadeným vŕtaním. Zavádzané potrubie, celkový priemer potrubí: priemer kružnice opísanej okolo súčasne zavádzaných potrubí navýšený o 20%.

Materiál potrubí je typicky tvrdý PE, alebo oceľ.

II. Aplikovateľné zariadenie

Z východiskovej pozície možno na základe nižšie uvedenej tabuľky zvoliť aplikovateľné vŕtacie zariadenie, možno stanoviť minimálny polomer ohybu, a na základe týchto parametrov, ako aj na základe parametrov merania (viď III) možno stanoviť celkovú dĺžku vrtu. (Stanovená dĺžka, po porovnaní s odhadovanou dĺžkou vo východiskových podmienkach, môže zmeniť druh vŕtacieho zariadenia!) Ak je zavádzané potrubie z tvrdého PE, charakteristický polomer oblúka vrtu je minimálnym polomerom ohybu vrtných tyčí, v prípade že zavádzame oceľové potrubie, charakteristickým polomerom je polomer samovoľného ohybu oceľového potrubia! Ak tento údaj nie je známy, ale v každom prípade je potrebné začať s plánovaní, nedopustíme sa veľkej chyby, ak priemer potrubia (mm) vynásobíme hodnotou 1000 a získanú hodnotu budeme považovať polomer oblúka vrtu (m). Je to samozrejme hodnota pre kombinovaný oblúk, teda v prípade, že potrubie je vedené naraz v horizontálnom i vertikálnom oblúku, oba priemet musia byť omnoho väčšie. V prípade oceľových potrubí s obzvlášť veľkým priemerom, alebo hrubou stenou, môže mať tento násobiteľ hodnotu až 1300.

Podstatné parametre našich strojov z aspektu vŕtania:


tervsegedlet

Elérhető - Dostupné
Fúrógép típus - Typ vŕtacieho stroja
Fúrható hossz - Možná dĺžka vrtu
F-max – maximálna ťažná sila zariadenia v Kn
M-max – maximálny točivý moment zariadenia v Nm
R-min – minimálny polomer ohybu vrtných tyčí zariadenia v metroch
Elérhető átmérő - Dosiahnuteľný priemer – priemer vrtu v mm, ktorý možno pomocou zariadenia bezpečne dosiahnuť
Fúrható hossz - Možná dĺžka vrtu – dĺžka vrtu v m, ktorú možno pomocou zariadenia bezpečne dosiahnuť

III. Dôležité faktory vyplývajúce z technológie merania a všeobecnej geometrie vŕtacích zariadení

U riadených vŕtacích zariadení môže byť uhol medzi horizontálnou rovinou a smerom vrtu pri nasadení do pozície vŕtania maximálne 17-19°, t.j. 30-35%. To je maximálny štartovací uhol vŕtania. Najvšeobecnejšie používaná metóda merania (ktorú používa aj spoločnosť Zolmat), pomocou sondy umiestnenej vo vŕtacom nástavci dokáže merať uhol sklonu do 45° (100 %). To je maximálny uhol príchodu vŕtania k cieľu. V strmšom uhle nemožno s vrtom prichádzať k cieľu, menej strmo je to samozrejme možné. Vzhľadom na technologické obmedzenia, najhlbší bod meraný od povrchu vrtu môže byť v hĺbke 12-15m. (V závislosti od aktívnej a pasívnej interferencie.)

Na základe vyššie uvedeného polomeru ohybu, maximálneho štartovacieho uhla a uhla príchodu k cieľu a maximálnej dostupnej hĺbky možno zostrojiť z oblúkov a priamych trás os vrtu:

IV. Iné aspekty, ktoré sa musia zohľadniť

Verejné siete: V prípade neistoty v súvislosti so stavom a polohou verejných rozvodov sa môže v značnej miere zmeniť dĺžka vrtu v porovnaní s plánom. (Často sa stáva, že sa zistí len pri praktickom posudzovaní miesta, že niektoré vedenie sa nenachádza tam, ako je uvedené v pláne, a preto je potrebné odchýliť sa od plánu.)

Požiadavky na priestor: Pre inštaláciu vŕtacieho zariadenia a realizáciu riadeného vŕtania je potrebná voľná pracovná plocha - v závislosti od použitého zariadenia - dĺžky L a šírky H v osi vrtu. Pri voľbe miesta štartu je potrebné zohľadniť, že pred bodom, kde sa začne vŕtať bude potrebné pre účely upevnenia zariadenia zapustiť do zeme v hĺbke 1m kotvy ku kladke, alebo zaklinené stĺpy.


tervsegedlet-2

* Inštalácia zariadenia Prime Drilling si vyžaduje väčšiu prípravu


V okolí inštalovaného vŕtacieho zariadenia je potrebné zaistiť ďalšiu plochu pre nákladné vozidlo so zariadením na miešanie bentonitu (s pohotovostnou hmotnosťou 12-20t). Nákladné vozidlo sa musí čo najviac priblížiť k vŕtaciemu zariadeniu, aspoň na 50m, z dôvodu ochrany hadice na bentonit, a ovládacieho kábla, ktorým bude spojená miešačka bentonitového ílu a vŕtacie zariadenie.

Môže byť dôležité aj miesto pre umiestnenie zavádzaného potrubia, pretože napr. križovanie cesty nemožno realizovať, ak na cieľovej strane nemožno umiestniť rozložené potrubia. V prípade, že je potrebné zavádzané potrubie zvárať, na pracovnej ploche je potrebné zabezpečiť priestor aj pre tento účel.

Zemné práce: Vykopávanie prieskumných jám môže byť potrebné, ak uloženie verejných sietí nie je presne známe, a môže byť potrebné vytvoriť aj štartovaciu a cieľovú jamu pre účely zberu použitého kalu.

Jamy: Ich umiestnenie nesmie byť prekážkou pri vŕtaní. Jama na štartovacej strane by nemala byť príliš dlhá, lebo viacmetrová vrtná tyč „visí“ vo vzduchu, a v tom prípade pri potlačení smerom vopred - nakoľko nie sú zboku podopreté - sa ľahko ohnú. Preto posúvaciu silu vŕtacieho zariadenia nemožno využiť, pretože sa len deformujú vrtné tyče.


tervsegedlet-3

Výpočet rozmeru jám: V = V vrtu* n * m

kde:
k - koeficient závislý od súdržnosti zeminy
n - koeficient závislý od odporu zeminy proti rýpaniu
m - koeficient závislý od obsahu vody v zemine

Presné výskumy ešte v tejto veci neboli realizované, ale na základe skúseností všeobecne platí:
- v prípade ílovitých pôd: k * n * m ~ 2 - 5
- v prípade piesku: k * n * m ~ 1 - 2

Vynechali sme niečo?


V prípade, že by ste mali ešte ďalšie otázky, neváhajte prosím! Kľudne nám pošlite Vaše otázky, naši zamestnanci Vám na ne v najkratšej možnej dobe odpovedia.

[recaptcha]
[mailpoetsignup mailpoetsignup-390 mailpoet_list_1 default:on "Subscribe to newsletter"]